Marie Maltézská pomocMarie je matka samoživitelka, která pečuje o svých pět nezletilých dětí. Nejstarší syn má poruchu autistického spektra s mentální retardací a poruchou chování (agrese). Marie je rozvedená, a péči o děti zabezpečuje sama. Otec o děti nejeví zájem a výživné platí nepravidelně. Centrum Maltézské pomoci v Olomouci navštívila Marie na základě doporučení sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).

Rodina bydlela v pronájmu, odkud se do konce června 2017 měla odstěhovat, protože majitelé chtěli byt prodat, aby vypořádali dědictví. Marie si potřebovala najít jiný pronájem, což se jí nedařilo. Zaměstnání si nemohla hledat, protože zajišťovala péči o nejmladšího a nejstaršího syna. Jelikož nejstarší syn pobírá příspěvek na péči ve čtvrtém stupni, má Marie status pečující osoby. Další příjem tvoří dávky hmotné nouze a státní sociální podpory. Výživné otec dětí platí klientce nepravidelně a v minimální výši, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Marii dluží vysokou částku na výživném, kterou nesplácí. Z manželství zůstaly dluhy, které hradila Marie sama, a exmanžel se placení dluhů vyhýbal. Nejstarší syn navštěvuje speciální ZŠ. Nejmladší syn měl do MŠ nastoupit od dalšího školního roku. Nejstarší dcera navštěvovala SŠ a dvě mladší si plnily povinnou školní docházku.

Hlavní otázku, kterou Marie řešila, byla potřeba najít nové bydlení, které by bylo pro rodinu vhodné a vyhovující potřebám syna s PAS. Marie byla v situaci, kdy na nalezení nového bydlení měla málo času, protože nájem byl ukončen dříve, než bylo původně v plánu. S ohledem na složitou finanční situaci neměla našetřeno na kauci. Marie také chtěla zlepšit svoji finanční situaci. Chtěla pomoci s vymáháním dlužného výživného od manžela a vyřešit placení společných dluhů z manželství. Měla zájem, aby její děti smysluplně trávily volný čas. V průběhu spolupráce vyvstaly další oblasti, mezi něž patří řešení konkrétních situací, týkajících se výplaty sociálních dávek, výběr a změna střední školy prostřední dcery, dále pak komplikovaný zdravotní stav nejmladšího syna.

Bytová situace byla nejvíce akutní, proto jsme se s Marií na ni zaměřily nejdříve. Sledovaly jsme společně nabídky nájemních bytů, volaly jsme s realitními makléři a soukromými osobami a hledaly způsoby získání financí na kauci. Hledání bydlení ale komplikovala skutečnost, že se jednalo o tak početnou rodinu a zdravotní stav syna, který zvyšoval nároky na bydlení. S postupující dobou jsme s klientkou připravily krizové varianty (možnost pobytu na azylových domech, ubytovny…). Marie současně komunikovala také s majitelkou bytu, která nakonec souhlasila s dočasným prodloužením nájemní smlouvy. Během získané doby se našla jedna nabídka možnosti bydlení na podzim téhož roku, které bylo využito. V tomto bytě klientka bydlí dodnes.

Další oblastí, na kterou jsme se zaměřily, byla finanční situace rodiny. Zaměřily jsme se na řešení dluhu na výživném, přičemž jsme sepsaly návrh na exekuci na dlužné výživné, který podala Marie na okresním soudu. Dále jsme zjišťovaly, jakou výši společných dluhů z manželství je povinna zaplatit. Spolupracuje s exekutory, má nastavený splátkový kalendář, snaží se pravidelně splácet, v dohledné době bude dluh umořen. V průběhu vznikl další dluh za energie z předchozího bydlení kvůli neserióznímu postupu ze strany dodavatele, ale i tento se řeší pomocí splátkového kalendáře, který jsme společně vyjednaly. Ve chvíli, kdy měl nejmladší syn nastoupit do MŠ, Marie zvažovala i možnost přivýdělku, což ale nebylo možné kvůli potřebě zajištění péče o syna se zdravotním postižením, pro kterého se nepodařilo najít vhodnou službu. V průběhu spolupráce se řešily i problémy týkající se výplaty sociálních dávek (změna bydlení, nová nájemní smlouva, registrace dcery na ÚP, vyúčtování energií a služeb…). S cílem zkvalitnit péči o nejstaršího syna a zlepšit finanční situaci rodiny jsme s klientkou podaly žádost o příspěvek nadace podporující osoby se zdravotním postižením. Žádosti nadace vyhověla a rodinu pravidelně finančně podporuje.

Co se týká naplnění volného času dětí/rodiny, byla klientce Marii nabídnuta možnost ze strany Maltézské pomoci účastnit se akcí pro rodiny s dětmi i letního tábora pro nejmladší dceru. Klientka této možnosti využila. Dále jsme s Marií průběžně monitorovaly ostatní nabídky akcí v místě. Rodině jsme zprostředkovali dobrovolnici, která s nejstarším synem tráví volný čas a rozvíjí jeho osobnost. Klientka tak získává více prostoru pro ostatní děti i na vlastní psychohygienu.
V průběhu spolupráce se z důvodu zdravotního stavu prostřední dcery ukázalo, že střední škola, kterou navštěvuje, je pro ni nevyhovující. S klientkou jsme tedy řešily hledání nové školy a následný přestup. Dcera řádně nedokončila ročník, studium bylo ukončeno. Z tohoto důvodu jsme klientce pomáhali zjistit potřebné náležitosti a asistovat jí při registraci prostřední dcery na Úřad práce a přestupu na novou školu. V současné době již dcera úspěšně studuje.
Poslední doposud řešenou oblastí je zhoršující se zdravotní stav nejmladšího syna, u kterého se při nástupu do mateřské školy projevily příznaky naznačující poruchu autistického spektra. Na doporučení navštívila Marie dětského klinického psychologa, který příznaky PAS potvrdil. V současné době pomáháme klientce tuto situaci řešit (SPC, MŠ, asistent pedagoga, psychická podpora …). V rámci spolupráce s rodinou se snažím s dítětem navázat kontakt a rozvíjet jeho komunikační schopnosti a sociální dovednosti.

 

 

 

 

Zdroj: Autorem příspěvku je ThLic. Michal Umlauf

Více informací na: www.maltezskapomoc.cz

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek