Rodinná politika se vás jako občana dotýká ve všech oblastech sloužících k materiálnímu, sociálnímu i emociálnímu zabezpečení rodiny. Neméně významným způsobem ovlivňuje i životy jednotlivých rodinných příslušníků, například z hlediska pracovně-právních či sociálně-ekonomických vztahů. Co konkrétně tedy rodinná politika z hlediska občanů ošetřuje a čím přispívá třeba právě k vašemu životu?

Příspěvky v rodičovství

Pod rodinnou politiku spadají veškeré příspěvky, na které můžete mít během svého rodičovství nárok. Jde zejména o porodné, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek či vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Neopomínejte ani fakt, že rodiče s dětmi mají mnohé daňové výhody, které rovněž spadají pod rodinnou politiku.

Porodné

Porodné je vázáno na stanovenou hranici příjmu v rodině. Za kalendářní čtvrtletí předcházející narození dítěte musí být příjem nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Tuto dávku lze poskytnout pouze 2x, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Je poskytována pevná částka a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Více informací o podmínkách pro získání porodného můžete získat na internetových stránkách: https://www.mpsv.cz/-/porodne.

Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

Žena může nastoupit na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Peněžitou pomoc v mateřství (PPM), neboli tzv. „mateřskou“ vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pokud je žena zaměstnaná, je potřeba, aby jí ošetřující lékař – gynekolog – vyplnil žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM), kterou následně odevzdá svému zaměstnavateli. Pokud žena podniká a je OSVČ, musí žádost předat přímo Správě sociálního zabezpečení. PPM může pobírat i otec dítěte, nejdříve však od počátku 7. týdne života dítěte po porodu, a to minimálně na 7 kalendářních dnů na základě písemné dohody s ženou – matkou.

Výše PPM se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ženy samostatně výdělečně činné mají na „mateřskou“ nárok pouze za předpokladu, že si v průběhu dvou let (730 dní) před nástupem na mateřskou platily nemocenské pojištění alespoň 270 dní – a z toho alespoň 180 dní v posledním roce. Výše PPM v tomto případě závisí na tom, jak vysoké si platily nemocenské pojištění. Minimální měsíční pojistné je 138 korun. Když si bude rok předem platit minimální nemocenské pojištění, dostane žena od státu v rámci peněžité pomoci v mateřství dohromady přes 22 tisíc korun.

Více informací o peněžité pomoci v mateřství můžete získat na stránce: https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek přímo navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. V případech, kdy rodič nemá nárok na vyplácení tzv. mateřské, vyplácí se rodičovský příspěvek již od narození dítěte. Rodiče se mohou rozhodnout, jakým způsobem svůj rodičovský příspěvek vyčerpají. Je jen na nich, jakou výši i délku čerpání si zvolí, navíc vše mohou přizpůsobit aktuální situaci. Od 1. ledna 2020 je celková výše rodičovského příspěvku 300 tisíc korun a rodiče jej mohou čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte. Výše rodičovského příspěvku se nemění ani v případech, že se rodiče na rodičovské dovolené střídají.

Od 1. ledna 2020 je také rodičovský příspěvek na vícerčata zvýšen na 450 tisíc korun. Rodičovský příspěvek na vícerčata se nejenom zvýšil, ale bude možné dostávat i vyšší měsíční platby. Nově je také možné mít na vícerčata rodičovský příspěvek ve výši 1,5násobku toho, co by připadalo na jedno dítě.

Bližší informace o rodičovském příspěvku si můžete přečíst zde: https://www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM)

VPTM se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka náleží těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu či zaměstnankyni, která kojí. VPTM se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci.

Více informací o Vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství můžete získat na internetové stránce: https://www.cssz.cz/web/cz/vyrovnavaci-prispevek-v-tehotenstvi-a-materstvi.

Pracovně-právní vztahy

Je velmi vhodné, pokud jste rodičem na rodičovské dovolené, abyste zhruba půl až tři čtvrtě roku před koncem své rodičovské dovolené začali přemýšlet o návratu zpět do práce. Doporučujeme kontaktovat zaměstnavatele s informací, že se plánujete, případně neplánujete, vrátit do práce. V případě, že se rozhodnete do práce nevrátit, zvažte formu ukončení pracovního poměru. Můžete zaměstnavateli navrhnout ukončit pracovní poměr dohodou nebo podat výpověď. Pokud se však do práce vrátit chcete, zajímejte se o své pracovní místo. Co se na něm změnilo, zda, a většinou tomu tak je, došlo ke změnám v postupech práce či spolupracujících osob.

Nebojte se říci, jaké pracovní podmínky jsou pro vás přijatelné, abyste skloubili práci
a rodinu. Pokud je to možné v souladu s provozem pracoviště, zaměstnavatel zpravidla nemá důvod vám nevyhovět. Jestliže vás práce baví, jste v ní spokojeni, zaměstnavatele byste neměnili, nebojte se mu to říci a dát najevo svým přístupem a postojem k práci. Váš přístup bude s největší pravděpodobností náležitě oceněn.

Legislativní ochrana v těhotenství

V průběhu těhotenství i následného rodičovství se na vás vztahuje řada legislativních opatření, která je váš zaměstnavatel povinen respektovat. Nalézt je můžete v hlavě 4. Zákoníku práce 262/2006 Sb.

Jde především o tyto body:

Mateřská a rodinná centra

Ať už vás trápí jakékoliv strasti rodičovství, chcete se podělit o jeho radosti nebo jen hledáte místo, kde byste si mohli popovídat s ostatními rodiči, zatímco si spolu vaše děti budou hrát, můžete podobný prostor najít v mateřském či rodinném centru. Největší množství jich sdružuje organizace Síť pro rodinu, jejímž prostřednictvím můžete například nalézt nejbližší centrum ve vašem okolí. Neméně významnou institucí však je například Unie center pro rodinu a komunitu.

Každý může v centru najít takový přínos, jaký od něj očekává a potřebuje. Pro někoho to může být sdílení pocitů a informací, pro jiného trávení chvilek odpočinku, zatímco si děti hrají. Centra také často pořádají různé kurzy a přednášky. Samotný provoz mateřských center je zdarma, kurzy a přednášky však mohou být někdy zpoplatněny, často však spíše symbolickými částkami.

%MCEPASTEBIN%

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek