V České republice není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionálních a lokálních programů podpory rodin. Ačkoli kraje a obce realizují opatření ve prospěch rodin, často jim chybí zkušenosti, jak potřeby rodin zabezpečit komplexně. Projekt Krajská rodinná politika tak usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. K tomu napomáhají i krajští poradci, kteří pořádají osvětové akce za účasti klíčových aktérů z oblasti podpory rodin v daném kraji.

Každý region přistupuje k problematice péče o rodiny rozdílně, zároveň jsou to právě kraje a obce, které znají nejlépe potřeby svých obyvatel. Rodiny potřebují kromě materiální a příjmové výpomoci také podporu ve svých funkcích, která bude reagovat na místní podmínky, v nichž rodiny žijí. Cílem projektu je tak zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a slaďování rodinného a pracovního života, a tím podpořit či vytvořit na regionální (lokální) úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin s přihlédnutím k jejich konkrétním potřebám, a to společenským, ekonomickým i sociálním.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek