Projekt Krajská rodinná politika usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. K tomu napomáhají i krajští poradci, kteří pořádají osvětové akce za účasti klíčových aktérů z oblasti podpory rodin v daném kraji.

Více informací zde.

 

Rodinná politika je souhrnem aktivit podporujících rodinu. Jedná se o politiku zahrnující mnohé společenské oblasti. Můžeme mezi ně zařadit např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastrukturu. Je však potřeba mít na paměti, že rodina je vysoce soukromou záležitostí a nikdo by jí neměl upírat právo na vlastní rozhodování. Rodinná politika se proto zaměřuje na podporu přirozených funkcí rodiny. Nesnaží se funkce přebírat nebo ovlivňovat sociální role v rodině.

Více informací zde.

 

Cíle rodinné politiky jsou definovány následovně: 

 1. Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé. Bariéry a společenské tlaky mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají využívat zvláštní zákonné ochrany a mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny.
 2. Vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory či jiné závislé osoby. Jejich dílčím cílem je zajištění dostatečného množství volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů.
 3. Rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – jedná se zejména o neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým členem, rodiny se třemi a více dětmi a rodiny ohrožené chudobou. Mají být přijímána opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.
 4. Posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemná péče, láska a úcta a podpora významu rodiny ve společnosti.
 5. Vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím navrhovaných opatření v Koncepci vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.

Více informací zde.

 

Formy podpory rodinné politiky se zaměřují na:

 • vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin (finanční zajištění, slučitelnost pracovního a rodinného života, rodičovskou péči o děti, služby pro rodiny),
 • rodinné a rodičovské kompetence,
 • rodiny se specifickými potřebami,
 • instituce pomáhající rodinám, jmenovitě především kraje a obce,
 • manželství a jeho společenskou prestiž.

Více informací zde.

 

V posledních letech se v České republice podařilo prosadit významné množství opatření, která mají za cíl zkvalitnění péče obou rodičů o děti a navýšení finančních prostředků, jež rodinám připadnou.

Více informací zde.

 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 • Nestátní neziskové organizace a odbory, tedy občanský sektor,
 • zaměstnavatelé,
 • jiní poskytovatelé veřejných služeb,
 • odborníci v podobě akademické, vědecké a výzkumné sféry,
 • vzdělávací instituce,
 • média,
 • občanská sféra reprezentovaná širokou skupinou rodin a všech jejich členů.

Více informací zde.

 

 

Kraje v České republice sice nemají tak výrazné kompetence jako v některých zahraničních státech (Německo, Rakousko, Velká Británie), kompetence krajských samospráv stanovené v zákonu o krajském zřízení (zákon č. 129/2000 Sb.) přesto dávají nezanedbatelný prostor pro iniciativní a inovativní provádění krajské rodinné politiky.

Hlavním smyslem krajské rodinné politiky je vytvářet prostředí kooperace s obcemi a zázemí pro lokální rodinnou politiku. Krajské úřady by tedy měly hledat rozmanité možnosti podpory rodin, které jim dává široké pojetí samosprávy. Kromě jiných může jít kupříkladu o rozvoj vztahů v oblasti regionálního rozvoje, grantovou a dotační politiku kraje či územní plánování.

Více informací zde.

 

 

Obce jsou blízko lidem a jejich potřebám a schopnosti na základě podnětů pomocí konkrétních cílených opatření vytvářet na místní úrovni prostředí přátelské rodině. Jejich úloha by měla být:

 • iniciační - iniciace prorodinných aktivit a podněcování občanů k aktivnímu podílení se na jejich plánování, případně realizaci,
 • realizační - realizace prorodinných aktivit a depistáž rodin se specifickými potřebami,
 • propagační - propagace jednotlivých prorodinných aktivit a rodinné politiky jako takové,
 • informativní - informování občanů o celkové situaci rodin a prorodinných opatřeních v obci i na regionální a celostátní úrovni.

Více informací zde.

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek