Koncepce rodinné politiky byla zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku. Jejím účelem je zajištění dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v České republice. Koncepce vznikala paralelně se Zprávou o rodině přinášející detailní analýzu situace rodin v současné české společnosti. Opatření v Koncepci jsou zacílena na funkční rodiny. Na podporu ohrožených rodin s dětmi se zaměřují Národní strategie ochrany práv dětí a Národní strategie rozvoje sociálních služeb.

Koncepce se kromě úvodu popisujícího své cíle a principy či návaznost na další materiály skládá ze čtyř hlavních částí:

  • V části A analyzuje současnou situaci rodin. Je zde popsáno šest základních socioekonomických a demografických trendů týkajících se českých rodin. Tyto trendy ukazují, jak moc se česká rodina, a následně i česká společnost, proměňují.
  • V části B jsou popsány základní hodnotové orientace a přání českých rodin. Postoji obyvatelstva se dosud žádná rodinná politika nezabývala, koncepčně se tedy jedná o inovativní kapitolu.
  • V části C je popsána pozice České republiky v oblasti podpory rodin v mezinárodním srovnání. Jde o osvědčené postupy zejména ze zemí OECD, které vykazují nejen nejvyšší spokojenost rodin, ale také nejvyšší porodnost.
  • Část D se věnuje návrhům naplňování cílů Koncepce a konkrétních opatření, která povedou ke zlepšení situace rodin v České republice. Celkem je zde navrženo 39 opatření.

Klíčovým principem rodinné politiky je podpora přirozeného prostředí rodin. Zaměřuje se na vytváření takové společenské atmosféry, která by rodinám umožnila naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního života. Koncepce definuje cíle rodinné politiky za účelem posílení soudržnosti celé společnosti a zvýšení důvěry obyvatel v budoucnost a prostředí, v němž vyrůstají a žijí.

Cíle rodinné politiky jsou definovány následovně: 

  1. Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé. Bariéry a společenské tlaky mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají využívat zvláštní zákonné ochrany a mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny.
  2. Vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory či jiné závislé osoby. Jejich dílčím cílem je zajištění dostatečného množství volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů.
  3. Rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – jedná se zejména o neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým členem, rodiny se třemi a více dětmi a rodiny ohrožené chudobou. Mají být přijímána opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.
  4. Posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemná péče, láska a úcta a podpora významu rodiny ve společnosti.
  5. Vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím navrhovaných opatření v Koncepci vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.

Rodinná politika se týká řady dalších oblastí sociálního systému od dávkového a důchodového systému až po systém vzdělávání. Na její realizaci se tedy kromě MPSV podílí i další rezorty. Proto je Koncepce připravena v návaznosti na všechny aktuální vládní dokumenty.

Koncepce navazuje na předcházející schválené koncepce z let 2005 a 2008. Nad jejich rámec však reflektuje současné socioekonomické trendy, reaguje na potřeby rodin i jednotlivců a inspiruje se zahraniční dobrou praxí a doporučeními mezinárodních expertních institucí (OECD, Evropská komise, apod.). Oproti minulým koncepcím také obsahuje návrhy legislativních úprav, z nichž některé jsou již v legislativním procesu.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek