Rodinná politika je souhrnem aktivit podporujících rodinu. Jedná se o politiku zahrnující mnohé společenské oblasti. Můžeme mezi ně zařadit např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastrukturu. Je však potřeba mít na paměti, že rodina je vysoce soukromou záležitostí a nikdo by jí neměl upírat právo na vlastní rozhodování. Rodinná politika se proto zaměřuje na podporu přirozených funkcí rodiny. Nesnaží se funkce přebírat nebo ovlivňovat sociální role v rodině.

Základní principy rodinné politiky respektují ústavně chráněné hodnoty a práva, jak jsou uvedena především v čl. 10 a 32 Listiny základních práv a svobod, a mezinárodní závazky ČR plynoucí zejména z Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích dodatkových protokolů (zejm. čl. 10 – ochrana soukromého a rodinného života, čl. 12 – právo uzavřít manželství, čl. 14 – zákaz diskriminace, čl. 5 jejího dodatkového protokolu č. 7 (rovnost mezi manžely) a Listinou základních práv EU).

Obecně lze říci, že hlavním cílem rodinné politiky je vytvoření společensky přátelského prostředí pro rodiny. Rodinná politika usiluje o:

 • odstranění bariér bránících rodinám v rozvoji, vytváří společnost, která je vstřícná k rodinám,
 • vhodné socioekonomické podmínky, které mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí,
 • podporu rodin se specifickými potřebami – má být věnována pozornost zejména podpoře neúplných rodin, rodin se členem se zdravotním postižením, rodin se třemi a více dětmi a dalším rodinám nejvíce ohroženým relativní i absolutní chudobou,
 • podporu vyšší porodnosti a sňatečnosti obyvatelstva vzhledem k demografickým změnám v české společnosti,
 • vytváření podmínek pro přirozené fungování rodin,
 • posilování vědomí rodinných hodnot celé společnosti,
 • posilování zodpovědnosti rodičů i dalších členů rodiny.

Formy podpory rodinné politiky se zaměřují na:

 • vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin (finanční zajištění, slučitelnost pracovního a rodinného života, rodičovskou péči o děti, služby pro rodiny),
 • rodinné a rodičovské kompetence,
 • rodiny se specifickými potřebami,
 • instituce pomáhající rodinám, jmenovitě především kraje a obce,
 • manželství a jeho společenskou prestiž.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podporuje rodiny v České republice a účinně prosazuje zásady rodinné politiky.

Stát se v rodinné a sociální problematice dosud zaměřoval především na podporu osob či skupin v nepříznivé sociální situaci, například ohrožených sociálním vyloučením. Patří mezi ně lidé se zdravotním postižením, senioři či osoby ze slabších sociálních vrstev. Podpora zdravé a fungující rodiny, stále považované za základ společnosti, přitom mnohdy zůstávala v pozadí.

V září 2017 byla vládou schválena nová Koncepce rodinné politiky, která je klíčovým strategickým materiálem státu pro rozvoj rodin v České republice. Ta mimo jiné počítá s rozvojem rodinné politiky na regionální úrovni. Koncepce rodinné politiky se zaměřuje na funkční rodiny. Klíčovými principy rodinné politiky v rámci Koncepce rodinné politiky jsou možnost volby, blaho dítěte a posilování mezigenerační solidarity.

Kdo jsou aktéři rodinné politiky?

 • Nestátní neziskové organizace a odbory, tedy občanský sektor,
 • zaměstnavatelé,
 • jiní poskytovatelé veřejných služeb,
 • odborníci v podobě akademické, vědecké a výzkumné sféry,
 • vzdělávací instituce,
 • média,
 • občanská sféra reprezentovaná širokou skupinou rodin a všech jejich členů.

Jak je na tom Česká republika? Příklady z praxe dokazují, že spolupráce různých aktérů přináší výsledky, a tudíž má nesporně velký smysl v ní pokračovat a nadále ji prohlubovat.

Cenově i místně dostupné a kvalitní služby péče o děti jsou jedním z významných nástrojů při udržení kontaktu se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a vstupu rodičů na trh práce. Kvalitní a dostupné služby péče o děti jsou pro Českou republiku klíčové také dle vládních cílů a doporučení Evropské komise. Proto se Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci rodinné politiky zaměřuje například na sladění pracovního a rodinného života a služby péče o dítě v dětské skupině a mikrojeslích.

Přijetím zákona o dětské skupině v listopadu 2014 došlo k nastavení základních parametrů služby péče o dítě na nekomerční bázi. Toto opatření umožňuje udržet kontakt rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a jeho postupný návrat nebo vstup na trh práce. Opatření rovněž přispívá ke snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatku příjmů v případě, že rodič je delší dobu bez práce.

Dlouhodobým projektem MPSV je snižování rozdílů v odměňování žen a mužů na trhu práce. Z toho důvodu vznikl projekt s názvem 22 % K ROVNOSTI. Tento projekt komplexně řeší problém rozdílů mezi platy a mzdami žen a mužů. Spolupracuje přitom se stěžejnými subjekty, kterými jsou Státní úřad inspekce práce, úřady práce, Kancelář veřejné ochránkyně práv, sociální a hospodářští partneři a konkrétní zaměstnavatelé. Hlavním cílem projektu 22 % K ROVNOSTI je otevřít diskuzi a šířit osvětu o nerovném odměňování, eliminovat jeho příčiny a přispívat k jeho redukci.

Na podporu rodin MPSV vyčleňuje každoročně prostředky v rámci dotačních řízení pro samosprávu i neziskový sektor. Cílem dotačního programu Rodina je podpora služeb preventivního a podpůrného charakteru pro rodiny. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny. Jejich dalším úkolem je napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí či týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost. Další prostředky vyčleňuje MPSV v rámci Soutěže Obec přátelská rodinám a seniorům. Jedná se o celostátní program podpory obcí/měst/městských částí pořádaný MPSV a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Celostátní soutěž Obec přátelská rodině usiluje o propagaci pro-rodinné atmosféry v českých obcích a podněcování jejího rozvoje. MPSV dále realizuje  Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a do roku 2019 Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí.

V neposlední řadě MPSV realizuje mnoho osvětových akcí. Příkladem je již třetí ročník Fóra rodinné politiky, které se konalo 3. až 4. září 2020, a kde proběhla široká debata o směřování rodinné politiky v České republice.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek