Kvalitní rodinná politika na úrovni krajských a obecních samospráv je investicí do budoucích generací, její naplňování s sebou však často přináší některá úskalí. Jedním z hlavních je fakt, že její účinky a plnění cílů jsou obtížně měřitelné. Volební období jednoduše nebývají dostatečně dlouhá na to, aby byly viditelné vlivy aplikované rodinné politiky, především ty ekonomické. Ke všemu je potřeba brát v potaz to, že úspěšně fungující veřejná služba nemusí být nutně zisková.

Rodinná politika na regionální úrovni je v ideálním případě vysoce komplexním celkem, na jehož tvorbě se podílejí různí aktéři ze státního, občanského, veřejného i soukromého sektoru. Jsou jimi například zaměstnavatelé, kteří mohou podporovat prorodinné aktivity materiální pomocí (benefity, dětské skupiny, mateřské školy, zajištění veřejných akcí), nestátní neziskové organizace angažující se v oblastech služeb pro rodiny obecně, pro rodiny v krizi, v péči a vzdělávání dětí a mládeže ve volném čase, v podpoře samoživitelek a samoživitelů, v péči o seniory aj., a dále církevní organizace, školská zařízení a vzdělávací instituce, nejrůznější veřejné i soukromé subjekty a v neposlední radě i samotné rodiny. Nejvýznamnějšími aktéry regionální rodinné politiky jsou však i nadále kraje a obce, jež plní nespočet funkcí.

Hlavním cílem regionální rodinné politiky je tvorba a podpora vhodných podmínek pro zakládání rodin a fungování rodin na úrovni krajů a obcí. Jde především o to:

 • dostat rodinu do centra pozornosti místních samospráv,
 • podpořit autonomii rodin pří výkonu jejich přirozených funkcí,
 • vytvořit podmínky pro fungování rodiny ve všech jejích vývojových fázích,
 • motivovat rodiny v jejich angažovanosti v aktivitách občanské společnosti i v realizaci regionální rodinné politiky,
 • zvyšovat informovanost občanů o opatřeních a aktivitách rodinné politiky na státní i regionální úrovni.  

Role krajů

Kraje v České republice sice nemají tak výrazné kompetence jako v některých zahraničních státech (Německo, Rakousko, Velká Británie), kompetence krajských samospráv stanovené v zákonu o krajském zřízení (zákon č. 129/2000 Sb.) přesto dávají nezanedbatelný prostor pro iniciativní a inovativní provádění krajské rodinné politiky.

Hlavním smyslem krajské rodinné politiky je vytvářet prostředí kooperace s obcemi a zázemí pro lokální rodinnou politiku. Krajské úřady by tedy měly hledat rozmanité možnosti podpory rodin, které jim dává široké pojetí samosprávy. Kromě jiných může jít kupříkladu o rozvoj vztahů v oblasti regionálního rozvoje, grantovou a dotační politiku kraje či územní plánování.

Konkrétními náměty, které by krajský úřad mohl zrealizovat na vyvolání zájmu o místní rodinnou politiku a podporu prorodinných aktivit v obcích, jsou:

 • vytvořit centrum setkávání reprezentantů rodin a organizací zastupujících zájmy rodin,
 • pořádat pravidelné schůzky představitelů kraje a obcí,
 • pořádat konference o rodinné politice na úrovni kraje,
 • shromažďovat úspěšné koncepce, přístupy, příklady dobré praxe z vlastního kraje,
 • propagovat dobré příklady rodinné politiky v obcích daného kraje,
 • hledat optimální cesty finanční podpory obcí v jejich prorodinných opatřeních a uplatnit všechny relevantní formy financování,
 • realizovat dotační politiku jako důležitou součást samosprávní působnosti,
 • podněcovat a rozvíjet spolupráci obcí tam, kde jedna obec nemá dostatečné možnosti (spolky obcí),
 • podněcovat zaměstnavatele na krajské úrovni k zavádění opatření na podporu harmonizace rodiny a zaměstnání, podporovat projekty typu společenská odpovědnost podniků,
 • navrhovat standardy, kterých je žádoucí dosahovat ve vybraných oblastech z hlediska specifik kraje, např. v dopravní obslužnosti, sociálním bydlení či službách péče o děti.

Obrázek.1

 Role obcí

Obce jsou blízko lidem a jejich potřebám a schopnosti na základě podnětů pomocí konkrétních cílených opatření vytvářet na místní úrovni prostředí přátelské rodině. Jejich úloha by měla být:

 1. iniciační - iniciace prorodinných aktivit a podněcování občanů k aktivnímu podílení se na jejich plánování, případně realizaci,
 2. realizační - realizace prorodinných aktivit a depistáž rodin se specifickými potřebami,
 3. propagační - propagace jednotlivých prorodinných aktivit a rodinné politiky jako takové,
 4. informativní - informování občanů o celkové situaci rodin a prorodinných opatřeních v obci i na regionální a celostátní úrovni.

Malé obce v lokalitách se špatnou infrastrukturou a nedostatečnými hospodářskými a pracovními podmínkami se potýkají s mnohými potížemi a mají ztíženou situaci při řešení potřeb svých občanů. Vedle toho se malé obce často potýkají s nedostatkem některých služeb jako lékařů, sociálních pracovníků, poraden, zubařských ordinací apod. Tyto služby a řada dalších mohou být řešeny například prostřednictvím komunitního plánování v oblasti služeb pro rodiny a podpory rodin. Velkou příležitost pro rozvoj obcí může mj. představovat lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit. Výsledkem dobré prorodinné politiky je obec, která nepřichází o mladé lidi, udržuje si dostatek aktivního obyvatelstva, které se podílí na chodu obce a udržuje zdravé sousedské vazby.

Obce se všemi svými aktivitami a činnostmi snaží o příjemný a plnohodnotný život místních obyvatel, což má následně přímý dopad na udržení rodin a mladých lidí v obcích a městech. Konkrétními činnostmi, které obce zajišťují pro vytváření prorodinného klimatu v rámci své samostatné působnosti, jsou:

 • rozvoj kultury a školství (MŠ a ZŠ), včetně školních družin a klubů, volnočasových aktivit, škol umění atd.,
 • správu a údržbu veřejných prostranství, obecního majetku a zeleně,
 • úpravy místních komunikací a chodníků,
 • správu kanalizace a vodovodního zásobování,
 • veřejnou čistotu a likvidaci komunálního odpadu,
 • informovanost obyvatel o věcech veřejných,
 • správu obecního bytového fondu (pokud ho mají).

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek