Inovativnost projektu spočívá ve značném propojení a interakci rodin s obecní, krajskou i státní správou, jakož i s neziskovým sektorem, odborníky z akademické sféry a dalšími relevantními aktéry. Projekt se zaměřuje na vysoce aktuální problematiku rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Krajští poradci pracují přímo v regionech a starají se o systematické uchopení regionální rodinné politiky, jsou k dispozici pro poradenství rodinám, samosprávám i dalším aktérům. Platformy následně slouží ke sdílení informací a spojování lidí a institucí ovlivňujících život rodin v daných lokalitách. Průběžně též pořádáme mnohé vzdělávací a diskuzní akce. 

Jak fungují krajští poradci?

Krajští poradci poskytují odborné poradenství pro rodiny a jejich příslušníky, pro samosprávy, neziskové organizace a další. Mezi oblasti, v nichž mohou svými radami přispět, patří podpora rodin, rodinná politika či slaďování rodinného a pracovního života jak na státní, tak především na regionální a lokální úrovni.

Sídla krajských poradců jsou bezplatnými poradenskými místy. Otevřena jsou po určitou část dne každý pracovní den v týdnu. Kontaktovat poradce je možné také telefonicky. 

Jaký je význam platforem?

Na regionálních platformách se kromě krajských poradců scházejí zástupci zejména územní samosprávy, neziskového sektoru, zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR a poskytovatelů služeb pro rodiny. Dochází na nich ke sdílení příkladů dobré praxe a know-how z oblasti rodinné politiky. Řeší se však také témata jako problematické body při využívání prorodinných opatření v daném kraji.

K čemu je Metodika rodinné politiky?

Metodika rodinné politiky na regionální a místní úrovni bude zahrnovat následující oblasti:

 • postupy pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů rodinné politiky v kraji a  obci, včetně způsobu provedení relevantních analýz a zajištění sběru dat o populaci,
 • organizační a procesní zajištění rodinné politiky v kraji a obci,
 • podoby spolupráce s ústřední úrovní státní správy,
 • postupy v oblasti implementace vhodných prorodinných opatření se zaměřením na  sladění rodinného a osobního života v regionech, včetně informací o možnostech financování, výčtu příkladů opatření a jejich fungování, návrhu personálního zajištění na  úrovni samosprávy,
 • kontakty na relevantní zdroje informací a subjekty, které se dané problematice věnují,
 • přehled nástrojů, které jsou v oblasti regionální rodinné politiky uplatňovány (např. dotační tituly na podporu pro-rodinných aktivit, bezbariérovost, řešení dopravy, využití center volného času).

Metodika bude využitelná pro jednotlivé regiony i v následujících letech.

Aktivity projektu

Cílem kulatých stolů je seznamovat relevantní aktéry z daného regionu a zástupce rodin s průběžným fungováním krajských poradců a jejich poradenských míst. Účastníci kulatých stolů se rovněž dozvědí bližší informace o fungování platforem i dalších výstupech projektu. Kulaté stoly také slouží pro konzultace přípravy krajské koncepce rodinné politiky a následného návrhu implementace opatření v daném kraji. Kromě toho se na nich řeší témata z oblasti regionální rodinné politiky.

V rámci workshopů seznamujeme zástupce rodin s aktuálními tématy rodinné politiky. Zaměřujeme se přitom na aktuální témata z jejich kraje, případně na příklady dobré praxe z dalších krajů. Workshopy se zabývají jednotlivými oblastmi rodinné politiky, např. službami péče o děti, flexibilními formami práce, neformální péčí o seniory, rovností žen a mužů atd. Workshopy jsou velmi praktické a umožňují rodičům získat aktuální informace o prorodinných aktivitách, ale třeba si i vyzkoušet přijímací pohovor, žádost o flexibilní pracovní dobu a podobně.

Na konci realizace projektu se bude konat odborná konference. Na konferenci dojde ke shrnutí dosavadních poznatků a zkušeností s fungováním krajských poradců a regionálních i celorepublikových platforem. Dále na ní představíme odborné výstupy projektu a zhodnotíme aktuální stav v oblasti regionální rodinné politiky. Na  konferenci vystoupí mj. zástupci vybraných evropských zemí, kteří představí příklady dobré praxe fungování tamních regionálních rodinných politik. Konference bude určena zainteresovaným aktérům v oblasti regionální rodinné politiky i zástupcům českých rodin.

V důsledku realizace projektu očekáváme následující pozitivní dopady:

 • zlepšení nabídky služeb pro rodiny a následně zlepšení kvality života českých rodin,
 • efektivnější spolupráci na připravovaných opatřeních, která budou lépe odpovídat potřebám rodin,
 • lepší koordinaci místních a celostátních politik v oblasti podpory rodin prostřednictvím zavedení systému monitoringu potřeb rodin,
 • sjednocení přístupu krajů k podpoře rodin v daném regionu, což povede k odstranění rozdílů v  dostupnosti, nabídce i kvalitě služeb pro rodiny i dalších aktivit na podporu rodin v regionech,
 • rozvoj implementace prorodinných opatření na regionální úrovni,
 • vyšší informovanost rodin o možnostech regionální podpory a změna jejich postoje k problematice rodinné politiky.

Z hlediska konkrétních výstupů připraví každý krajský poradce návrh koncepce rodinné politiky pro svůj kraj. Tento návrh bude mj. obsahovat možná opatření na podporu rodin dotýkající se  různých oblastí života rodin v daném kraji s přihlédnutím ke specifikům kraje. S návrhem koncepce začne v každém kraji vznikat návrh implementace vybraných opatření. Celorepubliková platforma poté vytvoří návrh postupů pro spolupráci mezi orgány státní správy a kraji či obcemi v oblasti rodinné politiky.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek