Koncem listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání členů platformy Jihočeského kraje. Krajská poradkyně Mgr. Petra Podzimková zde přítomným představila aktuální témata v rámci projektu Krajská rodinná politika.

Mezi aktuality projektu byl zařazen Sborník dobré praxe a webové stránky, na nichž budou prezentovány důležité informace a výstupy z jednotlivých aktivit projektu. Jednání se zaměřovalo také na oblast prevence. Za prioritu byla označena práce na prioritách:

  1. Zvýšení nabídky a dostupnosti vhodného a kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.
  2. Rozvoj a udržitelnost komplexního a vzájemně propojeného systému preventivní péče.
  3. Zajištění dostatečné nabídky odborných služeb pro děti, mládež a rodinu.

V závěru bylo stanoveno datum příštího setkaní platformy, které připadlo na leden 2019.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek