V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 26. listopadu konalo čtvrté setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Cílem tohoto setkání bylo zejména předání aktuálních informací o plánovaných výstupech projektu. Členové se zapojili do diskuze a navrhovali či specifikovali oblasti, které by měla obsahovat zpracovávaná Osvětová příručka pro rodiny plánující/čekávající potomka „Bude nás víc aneb nejsme na to sami“. Od jedné z autorek příručky, Bc. Taťány Sojkové, se mj. dozvěděli, jak by měl být v příručce zpracován systém sociálního zabezpečení, důchodového pojištění a možnosti dávek pro rodiny. Mgr. Jana Pízová z odboru sociálních věcí seznámila přítomné s průběhem celorepublikového setkání krajských samospráv a krajských úřadů, které k problematice rodinné politiky uspořádal Jihomoravský kraj. Zajímavé informace členové obdrželi také o semináři, který proběhl v Senátu Parlamentu České republiky na téma „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“ a o setkání na Úřadu vlády ČR, kde Síť pro rodinu zorganizovala sympozion „Kam došla česká rodina“.

Závěrem byli členové platformy požádáni o zaslání podnětů, které by mohly být předloženy zástupcům Jihomoravského kraje jako návrhy možných zlepšení, rozšíření, případně nových opatření do připravovaného Akčního plánu pro rok 2019 ke Koncepci rodinné politiky v Jihomoravském kraji.

Cílem tohoto setkání bylo zejména předání aktuálních informací o plánovaných výstupech projektu. Členové se zapojili do diskuze a navrhovali či specifikovali oblasti, které by měla obsahovat zpracovávaná Osvětová příručka pro rodiny plánující/čekávající potomka „Bude nás víc-aneb nejsme na to sami“. Od jedné z autorek příručky, Bc. Taťány Sojkové, se mj. dozvěděli, jak by měl být v příručce zpracován systém sociálního zabezpečení, důchodového pojištění a možnosti dávek pro rodiny. Mgr. Jana Pízová z odboru sociálních věcí seznámila přítomné s průběhem celorepublikového setkání krajských samospráv a krajských úřadů, které k problematice rodinné politiky uspořádal Jihomoravský kraj. Zajímavé informace členové obdrželi také o semináři, který proběhl v Senátu Parlamentu České republiky na téma „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“ a o setkání na Úřadu vlády ČR, kde Síť pro rodinu zorganizovala sympozion „Kam došla česká rodina“.

Závěrem byli členové platformy požádáni o zaslání podnětů, které by mohly být předloženy zástupcům Jihomoravského kraje jako návrhy možných zlepšení, rozšíření, případně nových opatření do připravovaného Akčního plánu pro rok 2019 ke Koncepci rodinné politiky v Jihomoravském kraji.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek