UNICEFV mimořádné dotační výzvě MPSV k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) byl prodloužen termín pro podávání žádostí, a to do 7. listopadu 2022

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství atd.

Oprávněnými žadateli o mimořádnou dotaci jsou nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace. Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.

Pro účely tohoto dotačního titulu daruje organizace UNICEF MPSV finanční prostředky ve výši 24,3 mil. Kč pro roky 2022 a 2023.

V dotační výzvě pro rok 2022 je na stanovený účel alokována celková částka 12 000 000 Kč.

Oprávnění žadatelé mohou v rámci dotační výzvy předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 7. 11. 2022.

Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek