Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na situaci kolem Bohemia Energy. Pokud Vám po změně dodavale výrazně vzrostou ceny energií a budete mít problém s úhradou základních potřeb, obraťte se na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Vašem městě. Můžete podat žádost o některou z nepojistných sociálních dávek případně dávku mimořádné okamžité pomoci.

Příspěvek na bydlení

Je dávkou se systému státní sociální podpory. Příspěvek slouží jako primární pomoc státu lidem, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na dávku má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 1/3 jeho příjmu a příjmu všech společně posuzovaných osob nedostačuje na pokrytí nákladů na bydlení. Jednodušeji řečeno – pokud 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. Jedná se např. o náklady za úhradu záloh za plyn a elektřinu, za dodávku tepla, teplé vody, osvětlení společných prostor v domě, doplatky či přeplatky z vyúčtování služeb atd. U bytů užívaných na základě nájemní smlouvy o nájemné a u družstevních bytů a bytů vlastníků jsou to náklady spojené s fondem oprav. Společně posuzovanými osobami jsou v tomto případě všichni, kteří s žadatelem o příspěvek na bydlení žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti. Příjem u nezaopatřených dětí ze závislé činnosti, jako je zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, Úřad práce ČR pro účely příspěvku na bydlení nezapočítává.

Žádost o příspěvek na bydlení je možné u Úřadu práce ČR uplatnit až 3 měsíce zpětně. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob ze společné domácnosti, je možné přiznat příspěvek na bydlení jen jednou. Další informace, včetně videa jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1

Doplatek na bydlení

Je dávkou ze systému pomoci v hmotné nouzi. Nárok na dávku má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného právního titulu. Dále, po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení, i vlastník stavby určené pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud tyto stavby užívá k trvalému bydlení. Podmínkou je, že příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka na živobytí. Společně posuzovanými osobami jsou všichni, kteří s žadatelem o doplatek na bydlení žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti. Odůvodněné náklady na bydlení tvoří nájemné, nebo obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení či náklady při užívání bytu v jiné než nájemní formě bydlení a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu (např. plyn, elektrika). Nájem i úhrady se započítávají až do výše v místě obvyklé. Dále se jedná o pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu (např. teplo a teplá voda, úklid a osvětlení společných prostor) a úhradu prokazatelně nezbytné spotřeby energií. Ty se započítají také maximálně do výše v místě obvyklé.

Další podrobnosti a návodný videospot zájemci najdou na https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni1.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jednorázová dávka je určena lidem, kteří nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného výdaje. Dávka může být v tomto případě poskytnuta například na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje spojeného s vyúčtováním energií. Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc1. Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo podat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. V případě potřeby osobního jednání je možné objednat se na určitý termín online. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek. 

Podávání žádostí o některou z forem podpory

Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo podat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. V případě potřeby osobního jednání je možné objednat se na určitý termín online. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici ZDE. Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Na webových stránkách ÚP ČR (www.uradprace.cz) jsou uvedeny i další praktické rady a zájemcům je k dispozici i „virtuální asistent“ (chatbot).

Další informace na bezplatné lince Call centra ÚP ČR 800 779 900 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek