V předešlých týdnech proběhly první závěrečné semináře projektu „Krajská rodinná politika“ za Liberecký, Ústecký, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina! Všechny závěrečné semináře se v návaznosti na protiepidemická opatření uskutečnily on-line a byly vysílány prostřednictvím platformy YouTube.

Snímek obrazovky 57

Mezi vystupujícími byli zástupci státní správy, akreditovaní lektoři či zástupci obecně prospěšných společností. Součástí seminářů byly také prezentace o výstupech projektu, které představili jednotliví krajští poradci.

Závěrečné semináře jsou realizovány v rámci projektu „Krajská rodinná politika“ s cílem shrnout výstupy projektu a podat jejich zhodnocení, poskytnout přehled o realizovaných aktivitách na podporu rodin, o strategických dokumentech či šíření příkladů dobré praxe.

Snímek obrazovky 59

Jsou určeny zejména pro představitele a zástupce orgánů veřejné správy, zaměstnavatele a zaměstnance, nestátní neziskové organizace, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodiče s malými dětmi, poskytovatele služeb péče o děti, popř. osoby pečující o jiné závislé osoby.

Snímek obrazovky 61

V rámci závěrečných seminářů jsou diskutována důležitá témata z oblasti rodinné politiky, dopady pandemie COVID-19, nástroje pro slaďování pracovního a rodinného života, koncepční zajištění rodinné politiky v daném kraji či příklady dobré praxe.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek