V průběhu prosince proběhly poslední online workshopy zaměřené na téma primární prevence. Online workshopy vznikly v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“ a věnovaly se oblasti primární prevence v Libereckém a Jihomoravském kraji. Mezi ústřední témata online workshopu patřily různé preventivní programy či prevence zaměřená na téma online prostředí. Na workshopech vystoupili jak mediátoři a odborníci na téma primární prevence, tak i vrcholní představitelé center, která poskytují služby pro rodinu či pomoc v krizových situacích.

WS LBKOnline workshop primární prevence Libereckého kraje nesl název „Primární prevence ve vztazích a výchově“. Přednášejícím byl ředitel obecně prospěšné společnosti, který uchazeče seznámil se svým příspěvkem na téma bezpečnosti na internetu a generačního střetu mezi tzv. digitálními domorodci a jejich rodiči – digitálními přistěhovalci. V dalších blocích online workshopu se přednášející věnoval tématu šikany a pojednání o dnešních dětech a nejčastějším patologickým jevům dnešní generace.

WS JMK

Závěrečný online workshop primární prevence za Jihomoravský kraj nesl název „Reflexe primární prevence v průběhu života“. Úvodní příspěvek se zabýval péčí o děti z pohledu zaměstnanosti, včetně podpory rodičovství při návratu do práce po mateřské a rodičovské dovolené. Navazující příspěvek seznámil uchazeče s chystaným projektem „Sdílené rodičovství“, který by měl být zaměřen na edukaci rodičů v situaci rozpadu rodin. Další prezentace se věnovaly mediaci v konfliktních situacích a činnostem mediátora, pozornost byla věnována také mateřským centrům, jakožto nástrojům primární prevence. V závěrečné části online workshopu byly prezentovány příspěvky věnující se preventivním programům, která jsou nabízena v Centrech pro rodinu a sociální péči či distanční krizové pomoci, jakou je například Modrá linka.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek