V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Krajská rodinná politika“ proběhly poslední online workshopy pro zaměstnavatele. Jednalo se o online workshop Moravskoslezského a Pardubického kraje. Jednalo se o online workshop Moravskoslezského a Pardubického kraje. Na workshopech byla prezentována řada příkladů dobré praxe z oblasti prorodinných aktivit firem, informace o aktuálním dění v projektu Podpora implementace dětských skupin či pojednání o rovných příležitostech na trhu práce.

WS MSK 2Online workshop Moravskoslezského kraje nesl název „Zaměstnavatelé versus Zaměstnanci a prorodinná opatření“. Úvodní příspěvek se věnoval tématu rovných příležitostí a situaci matek na trhu práce. V navazující prezentaci seznámila krajská metodička účastníky workshopu s informacemi o dětských skupinách a jejich benefitech. V rámci prezentace, která se věnovala fungování Centra pro rodinu a sociální péči, zazněl i příklad prorodinné politiky uvnitř samotného centra. Ukázka dobré praxe byla prezentována i v rámci dalšího příspěvku, a to na příkladu fungování Slezské diakonie. Závěrečná část workshopu se věnovala otázce vytváření pozitivní firemní kultury, negativním dopadům zadluženosti či rovným příležitostem žen a mužů na trhu práce.

WS PAK

Závěrečný online workshop pro zaměstnavatele patřil Pardubickému kraji a nesl název „Možnosti spolupráce zaměstnavatelů a veřejné správy při podpoře rodin v Pardubickém kraji“. V prvním příspěvku byly představeny základní rysy koncepce rodinné politiky Pardubického kraje a výstupy z dotazníkového šetření pro zaměstnavatele, vybrané části krajské koncepce. Další příspěvky obsahovaly příklady dobré praxe z oblasti péče o zaměstnance v soukromých společnostech. Navazující prezentace se zaměřila na dětské skupiny, a účastníky workshopu seznámila mimo jiné se studií, která analyzovala dopady zřizování a provozování dětských skupin. Závěrečný příspěvek pojednával o Operačním programu Zaměstnanost, jakožto nástroji pro zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí a rovného odměňování žen a mužů.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek