Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily další tři online workshopy pro zaměstnavatele, tentokrát za Liberecký, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Stěžejním tématem workshopů bylo slaďování rodinného a pracovního života a s ním spojené projektové aktivity soukromých společností, doplněné o příklady dobré praxe. Mezi přednášejícími byli zástupci neziskového sektoru i veřejné správy či soukromých společností specializující se na lidské zdroje.

WS LBKOnline workshop pro zaměstnavatele za Liberecký kraj nesl název „Pracovně právní vztahy v době COVID-19“. Posluchači měli možnost vyslechnout příspěvek o kontrolní činnosti inspekce práce v praxi, zahrnující například i poznatky z probíhajícího programu Antivirus. Následující příspěvek od zástupkyně krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci byl zaměřen na současnou situaci na trhu práce s důrazem na regionální projekt Rodiče na trhu práce, problematiku nezaměstnanosti a budoucí výzvy. Poslední blok obsahoval prezentace na téma lidského kapitálu na trhu práce a pracovních podmínek s ohledem na současnou epidemiologickou situaci z pohledu personalistů soukromé společnosti.

WS JHC

Online workshop Jihočeského kraje s názvem „Nástroje a možnosti sladění pracovního a rodinného života v době koronavirové“ byl zahájen příspěvkem o hlavních změnách, které přináší novela zákoníku práce. Další příspěvky obsahovaly příklady implementovaných opatření v soukromé společnosti na podporu zaměstnanců v období pandemie a projekty na podporu slaďování rodinného a pracovního života z pohledu obecně prospěšných společností. Následující prezentace se věnovala Operačnímu programu Zaměstnanost, jakožto nástroji pro rozvoj rovných příležitostí. Prostor byl v rámci workshopu věnován také průzkumu trendů v oblasti lidských zdrojů v roce 2020, které byly ovlivněny pandemií COVID-19. Workshop byl ukončen prezentací o dětských skupinách Jihočeské univerzity, včetně jejich přínosů pro rodiče a zaměstnavatele.

WS VYSOnline workshop Kraje Vysočina byl rovněž zahájen příspěvkem o novele zákoníku práce, kde jedním z jeho cílů je i slaďování rodinného a pracovního života. O podpoře slaďování rodinného a pracovního života pojednával též následující příspěvek, tentokrát však optikou aktivit Evropské unie. Další příspěvek se věnoval projektům  na podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce v rámci Operačního programu Zaměstnanost a dětským skupinám v Kraji Vysočina.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek