V první polovině listopadu se uskutečnily online workshopy realizované projektem Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“ zaměřené na téma primární prevence. Na online workshopech vystoupili odborní lektoři, představitelé občanských sdružení, obecně prospěšných společností i odborníci z oblasti rodinného poradenství či zástupci kraje. Příspěvky zaměřené na téma primární prevence se věnovaly například online prostředí internetu či reálným vztahům v rodině. Pozornost byla věnována také aktuálním dopadům pandemie COVID-19, která s sebou přinesla zásadní změny i do oblasti rodinného a pracovního života.

Workshop Karlovarského kraje nesl název „Primární prevence jako optimální přístup pro předcházení jevů s nežádoucím dopadem na život rodin. Sdílení dobré praxe (nejen) z regionu jako podstatný zdroj poznatků, zkušeností a inspirace.“

Účastníkům byla přiblížena působnost školských poradenských zařízení zaměřených na práci s dětmi s těžkými hendikepy a výukovými obtížemi.

Vystoupil zde také ředitel Asociace občanských poraden, který hovořil o jejím fungování a působnosti směrem k oblasti rodiny, mj. v době pandemie COVID-19 a ambasador projektu „Žijeme regionem“ prezentoval příspěvek zaměřený na proměny rodiny a rodinných hodnot napříč generacemi. Závěrem byla nastíněná tématika dynamické proměny pracovišť ovlivněných pandemií COVID-19 a její dopad na znevýhodněné skupiny na trhu práce.

Na online workshopu Kraje Vysočina s názvem „Bezpečně v online prostoru“, vystoupil odborný lektor v oblasti bezpečnosti, který hovořil o problematice informovanosti, přehlcení informacemi a rizik souvisejících se získávání informací (nejen) na sociálních sítích.  Šeredová WS PP

Pozornost byla na workshopu věnována i primární prevenci v online světě, jak ji posilovat pomocí audiovizuálních nástrojů, nebo pomocí informačních center pro mládež v ČR i v Evropě.

V rámci online workshopu s názvem „Primární prevence z pohledu Pardubického kraje, budovaní vztahů v rodině, podpora rodičovských kompetencí" vystoupil člen Rady Pardubického kraje s příspěvkem o podpoře rodinné politiky v Pardubickém kraji. Kraj podporuje rodinný život mj. vytvořením ucelené koncepce rodinné politiky. Jedním ze tří strategických cílů koncepce, v návaznosti na primární prevenci, je „osvěta a výchova ke zdravým vztahům a podpora rodičovství“, ta by měla být zařazena i do školní výuky, aby byla mladá generace vybavena potřebnými znalostmi do budoucího rodinného života.

Na workshopu zazněly také příspěvky na téma rizikového chování dětí, jak ovlivňuje probíhající pandemie dnešní děti, včetně tématu šikany, jak ji rozpoznat i jak ji následně řešit.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek