browsing 15824 1920V Mnichově Hradišti se v půlce října uskutečnil workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika, zabývající v dnešní společnosti stále aktuálnějším tématem virtuální reality, a sní spojenými riziky kyberprostoru.

Na problematiku možných rizik, jež sebou nová média představovaná zejména internetem přináší, se zaměřily i některé další workshopy realizované v rámci projektu v krajích ČR. Vysoká návštěvnost často nad rámec kapacitních možností workshopů a zapojení účastníků do diskuzí nasvědčují velkému zájmu o toto téma a snahu dovědět se o této aktuální problematice více. Z tohoto důvodu bylo téma Rodina ve virtuální realitě, rizika kyberprostoru“ vybráno jako stěžejní i pro workshop Středočeského kraje.

V Mnichově Hradišti si tak přítomní účastnici mohli poslechnout prezentaci „Rodina v kyberprostoru“ od paní Mgr. Jitky Králové z Regionálního muzea Mělník a kpt. Mgr. Tomáše Svobody z Úo PČR Mělník. Středoškolská pedagožka Mgr. Nina Nováková vystoupila s prezentací „Dopady kyberprostoru z pohledu pedagoga“ a Mgr. Martin Bukovský z Asociace Comeniana představil problematiku „Digitální demence a jak jí předcházet“.

Přítomní hosté zde byli seznámeni například s pojmy jako sexting, kyberšikana, kybergrooming.

Sexting, tedy publikování a rozesílání fotek a videí se sexuálním obsahem, je celkově problémem, který má v současné době rostoucí tendenci. Tento problém se týká již dětí prvního stupně základních škol a je nebezpečný svou zneužitelností kdykoli v průběhu života dané osoby.

Kyberšikana je pojem, který představuje šikanu vedenou prostřednictvím elektronických médií, například na sociálních sítích. Agresor zde má výhodu v tom, že nemusí oplývat fyzickou převahou, přesto může ve výsledku způsobit své oběti psychickou újmu, která se může přenést ze sítí i do reálného života, například ponižováním od spolužáků apod. Kyberšikana se nejčastěji projevuje na druhém stupni ZŠ, tedy u dětí ve věku 12–15 let.

Při kybergroomingu se pachatel, většinou se jedná o násilníka či devianta, snaží navázat s obětí vzájemnou důvěru. Mnohdy se tak vydává například za stejně starou kamarádku s podobnými problémy a zájmy. Jeho cílem je vylákat oběť na osobní schůzku a zneužít ji.

Důležitou prevencí je zejména budování vzájemné důvěry mezi rodičem a dítětem, snaha dětem porozumět, jelikož zákazy a přikazování mnohdy nikam nevedou. Rodiče, ale i učitelé by neměli být jen pasivními pozorovateli, ale měli by se sami v této problematice aktivně vzdělávat, aby v případě nouze mohli svým dětem adekvátně pomoci.

A jak rozumíte svým dětem vy?

Zkuste rozluštit některé ze zkratek, které dnes patří do běžného slovníku dětí na sociálních sítích.

Správné odpovědi naleznete pod článkem.[1]

LBR, CU, THX, NJN, ILY, CODE9

 

 

 

 

 

 

[1] LBR – později (later)

        CU – uvidíme se (see you)

        THX – děkuji (thanks)

        NJN – no jo no

        ILY – Miluji tě (I love you)

        CODE9 – bacha, máš za zády rodiče

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek