Platforma Praha září 2019Ve středu 25. září 2019 se na Magistrátu hlavního města Prahy („MHMP“) sešla odborná platforma projektu MPSV Krajská rodinná politika. Setkání se uskutečnilo za přítomností radní hl. m. Prahy Mgr. Mileny Johnové, zástupců MHMP a členů projektu.

Členové odborné platformy se v rámci setkání dověděli nejen informace o proběhlých a připravovaných aktivitách projektu, ale byli seznámeni zejména s hlavními výsledky mapování potřeb městských částí hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky, které jim na setkání v rámci své prezentace představila krajská poradkyně pro hl. m. Prahu Jitka Chrtková.

K jednotlivým bodům prezentace mapující aktuální potřeby v oblasti rodinné politiky v Praze, probíhala zároveň odborná diskuze nad touto problematikou. Všechny tyto podněty mohou být dále důležitou součástí při tvorbě návrhu (rozšíření) koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy.

Setkání a prezentace vzbudily skutečně velký zájem ze strany mnoha přítomných účastníků. Projekt Krajská rodinná politika bude i nadále spolupracovat s jednotlivými odbory MHMP a v rámci uzavřeného memoranda o spolupráci mezi MPSV a MHMP vítá možnost spolupodílet se na vytváření konstruktivního návrhu koncepce rodinné politiky, jež by mohl dále přispívat ke zkvalitňování života rodin v Praze.  

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek