KV kulatý stůl2V dubnu se v Karlovarském kraji uskutečnil kulatý stůl projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“) pod názvem „Rodiny, zaměstnavatelé, obce a města – aktuální trendy vzájemné spolupráce v oblasti rodinné politiky. Pozvání na kulatý stůl přijala celá řada důležitých aktérů rodinné politiky, kteří zde přispěli i svými zkušenostmi a znalostmi z praxe.

V dopolední části představila Ing. Martina Weissová z Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., kampaň Karlovarského kraje „Žijeme regionem“. Ta je orientována zejména na mladou generaci, které jsou v rámci kampaně představovány příběhy a názory v kraji působících aktivních a úspěšných lidí (ambasadorů kampaně). Cílem je ukázat mladým lidem jejich možnou životní perspektivu a profesní uplatnění, a zmírnit tak touto cestou jejich odliv rodin z regionu.

Ing. Martina Soukupová z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech upozornila v rámci své prezentace na aktuální data, tendence, prognózy a výhled do roku 2050. Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká zejména s nízkou mzdou zaměstnanců, ale právě také s odlivem mladých lidí a rodin. Problém nižších mezd je dán do značné míry i chybějícím zaměřením produkce na finální výrobky.

O zkušenostech z realizace opatření a aktivit Koncepce rodinné politiky obce Josefov hovořil na setkání starosta obce Mgr. Jan Onak. Tento konkrétní příklad dobré praxe byl pozitivním přínosem a možnou další inspirací pro přítomné zástupce měst a obcí kraje, včetně představitele vedení Mariánských Lázní, které má v plánu připravit a dále realizovat podobný systémový a věcný program pro oblast rodinné politiky.

Z oddělení metodické podpory MPSV ČR přijeli na setkání Mgr. Kristýna Bálková a Ing. Michal Špaček, aby zde představili Národní dotační tituly MPSV pro rok 2019. Jejich součástí jsou také stále více populární celostátní soutěže Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. V odpoledním bloku prezentací byly krajským poradcem Mgr. Tomášem Vránou představeny aktuality a výstupy projektu KRP.

Na závěr vystoupili Ing. Jarmila Chvojanová a Ing. Josef Písecký, členové regionální platformy projektu KRP, ti se v rámci své prezentace zaměřili na problematiku komplexnějšího slaďování pracovního a rodinného života. Podle nich je možné zájmy a potřeby obcí (měst) a zájmy zaměstnavatelů účinněji propojovat jen při jejich dlouhodobější a vzájemné komunikaci a spolupráci. Zintenzivňování vztahů a kooperace samospráv s podnikatelskou sférou působící v lokalitách regionu má prokazatelně přímé pozitivní dopady i na život místních obyvatel a jejich rodin.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek