P4040034V Havlíčkově Brodě se v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále "MPSV") Krajská rodinná politika (dále „KRP“) uskutečnil kulatý stůl na téma Informační gramotnost, podpora primární prevence z pohledu organizací zabývajících se rodinnou tematikou. Akce se zúčastnili zástupci MPSV, Kraje Vysočina, poskytovatelé služeb o rodinu a péče o děti.

Přítomné přivítala krajská poradkyně Mgr. Miroslava Šeredová, která uvedla jednotlivá témata kulatého stolu. V rámci projektu KRP se chystá řada novinek, které zde představila věcná garantka projektu Mgr. et Mgr. Dana Váhalová. Přítomné na kulatém stole uvítal také Mgr. Jan Tencl, MBA, starosta a senátor města Havlíčkův Brod.

Své prezentace představili odborníci z oblasti informačních technologií, bezpečnosti a prevence. Mgr. Eduard Krainer, akreditovaný lektor se zaměřením na bezpečnostní témata v rámci škol, mládeže a seniorů, zde hovořil na téma možných rizik při získávání informací na sociálních sítích. Mgr. Antonín Křoustek, případový manažer BKB (Bílý Kruh Bezpečí) Jihlava, uvedl na konkrétních případech možné hrozby internetu, poukázal tak například na tvz. kyberkrášlení a jeho možné dopady. Jaké nebezpečí internet představuje, a jak se na něm bezpečně pohybovat popsal Mgr. Aleš Hink.

Eva Havlíčková, MBA představila prezentaci na téma Informační systém pro mládež v ČR a Evropě. Závěr patřil Mgr. Květě Klímové, pedagožce a ICT školitelce bezpečného internetu, která zmínila i problematiku dezinformací na sociálních sítích a svěřila zde své praktické zkušenosti z programu primární prevence na školách v rámci organizace Vysočina Education.

Přítomní odborníci se shodli na důležitosti informovat o problematice internetového prostředí. Internet dnes skýtá nejen prostor pro komunikaci, nalézání a sdílení informací, ale může být také zdrojem různých hrozeb, a to nejen pro děti a mládež.

Děti mají možnost získávat určité informace v rámci preventivních programů během školní výuky, záleží však také na přístupu ředitele školy a dostupných financích.  Rodiče mohou navštěvovat nejrůznější semináře a přednášky pořádané na toto téma například krajem ve Family a Senior Pointech a NNO. Bohužel jsou tyto osvětové aktivity ze strany rodičů využívány jen v minimální míře.

Informační gramotnost se bude diskutovat i jako jedno z možných témat při přípravě workshopu pro veřejnost, který se bude konat na podzim roku 2019.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek