Praha Kulatý stůl 9.4.2019V Praze se v úterý 9. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl MPSV na téma „Rodina v centru pozornosti aneb co můžeme udělat pro rodiny v Praze“. Krajská poradkyně Jitka Chrtková na konferenci přivítala všechny hosty, kterými byli zástupci MPSV, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy i jednotlivých městských částí a řada dalších důležitých aktérů v oblasti rodinné politiky. Za projekt KRP zde vystoupila i vedoucí projektu Mgr. et Mgr. Dana Váhalová, která představila jak konkrétní výstupy, tak i důležité novinky projektu.

Následoval blog prezentací, který byl provázán diskuzemi k danému tématu. Mgr. Pavel Rataj z Asociace manželských a rodinných poradců zde vystoupil s příspěvkem: „Co potřebují rodiny v Praze?“ V prezentaci i následné diskuzi byla zmiňována zejména důležitost kvalitního partnerství a vztahovost. Vztahovost je důležitá i pro děti, kteří se ji učí od svých rodičů. K podpoře vztahovosti mohou aktéři rodinné politiky vytvářet nejrůznější podmínky např. rozvojem komunitního života v obci či podporou širších rodinných vazeb.

Mgr. Veronika Andrtová z Dětského krizového centra přinesla zamyšlení nad tím, jak vytvářet Koncepci rodinné politiky, jaká důležitá úskalí brát v potaz. Často zaznívajícím problémem bylo i nedostatečné společenské ohodnocení rodin. Krajská poradkyně Jitka Chrtková zdůraznila zaměření aktivit projektu Krajská rodinná politika právě na oceňování důležitosti rodiny, její společenské hodnoty a na podporu vytváření optimálních podmínek pro její fungování. V dnešní době je ve společnosti mnoho nejistot a jistotu, kterou lidé hledají, mohou získat právě ve své rodině.

Krajská poradkyně Mgr. Petra Šustrová přítomným představila koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje, která může sloužit jako inspirace pro ostatní. Jistou inspiraci mohli přítomní nalézt také v prezentaci Mgr. Blanky Vildové (a jejího týmu) z Úřadu městské části Prahy 13, která zde představila proces přípravy Koncepce rodinné politiky ÚMČ Prahy 13, včetně její implementace v praxi.

Jednotlivé prezentace tak poukazovaly nejen na obecnou problematiku spojenou s tématem rodinné politiky, ale přinášely také konkrétní cesty, jak rodiny, partnerství a vztahovost aktivně a konkrétně podporovat.

Podněty vzniklé v průběhu diskuze byly zaznamenány a bude se s nimi dále pracovat při přípravě návrhu rozšíření koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy i v rámci dalších výstupů projektu.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek