Platforma PrahaNa Magistrátu hl. m. Prahy se v úterý 26. března uskutečnilo setkání odborníků regionální platformy Praha projektu Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Hlavním cílem setkání bylo nejen předat důležité informace o proběhlých a budoucích aktivitách projektu, ale také prezentace a možnost sdílení dobré praxe.

Setkání zahájila krajská poradkyně za hlavní město Prahu Jitka Chrtková. Ta zde přivítala stávající i nové členy odborné platformy.

V první části platformy zazněly informace k proběhlým aktivitám projektu. Dokončuje se Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Sborník dobré praxe je v současnosti ve fázi schvalování. Kromě tištěné verze bude dostupná také verze elektronická, obohacená o příspěvky, jež se do tištěné verze kapacitně nevešly. Sborník v elektronické verzi bude po schválení k nalezení na webových stránkách projektu.

Ve druhé části platformy představila ve své prezentaci Mgr. Jana Pízová rodinnou politiku Jihomoravského kraje, která může sloužit jako příklad dobré praxe i pro ostatní. Hlavním cílem rodinné politiky Jihomoravského kraje je podporovat vznik a zachování funkčních rodin, zvýšit kvalitu rodinného života a zajistit vhodné podmínky pro život rodiny v regionu.

V závěru Jitka Chrtková informovala přítomné o konání kulatého stolu MPSV, organizovaného projektem KRP. Kulatý stůl se bude konat dne 9. dubna na Praze 5 na téma „Rodina v centru pozornosti aneb Co můžeme udělat pro rodiny v Praze?“

O téma rodinné politiky je celkově značný zájem, o čemž svědčí i potvrzení účasti na kulatém stole zástupci úřadů městských částí (radní, zástupci odborů), a řadou dalších aktérů rodinné politiky. Očekává se aktivní diskuze zúčastněných stran, přičemž veškeré podněty budou zaznamenány a dále zpracovány v rámci projektu KRP.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek