Foto platforma 20Ve středu 20. února se uskutečnilo setkání členů platformy Plzeňského kraje. Na programu byla zejména témata týkající se návrhu na rozšíření Koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj.

Jednání platformy zahájil krajský poradce Mgr. Jan Straka, který zde přivítal přítomné členy / členky platformy a hosty, včetně zástupkyně vedoucí projektu PhDr. Jany Sládkové Filipčíkové.

Nejprve byla probrána témata návrhu na rozšíření Koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj.

Mgr. Jindrová představila v rámci platformy příspěvek zaměřený na flexibilní formy práce, dále se diskutovala témata nestátních zařízení péče o děti předškolního věku, mateřských center, podpory rodin s dětmi předškolního věku a dostupného bydlení pro rodiny v kraji.

O jednotlivých tématech byla dále vedena diskuze, z níž vyplynuly další důležité podněty. Přítomní se například shodli na potřebě přijetí zákona o sociálním bydlení a vhodnosti navýšit prostředky v dotačním titulu Plzeňského kraje na podporu mateřských center. Zazněl zde také nápad se zřízením portálu, který by se věnoval tématu rodin v rámci Plzeňského kraje.

Jako další bod platformy byl přítomným představen projekt podporující návrat na trh práce a rozšíření kvalifikace, určený pro osoby pečující o malé děti a pro osoby starší 50 let, RESTART 4.0. Projekt vedle rekvalifikací nabízí také možnost získání pracovního poměru na zkoušku (na šest měsíců).

Krajský poradce přítomné informoval o přípravě kulatého stolu, který se bude věnovat silně rezonujícímu tématu kraje, kterým je situace na trhu práce a příliv zahraničních agenturních pracovníků. Kulatý stůl je naplánován na 3. dubna 2019.

Přítomní byli na závěr vyzváni, ať v případě zájmu zapojí do vznikající pracovní skupiny, která by si vzala za cíl pracovat na návrhu aktualizace Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje. Termín dalšího jednání platformy byl stanoven na 17. dubna 2019, což je i termín pro konečné zpracování podnětů a dopracování jednotlivých témat návrhu rozšíření koncepce.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek