Platforma Pardubice fotoV Pardubicích se dne 26. února uskutečnilo setkání regionální platformy Pardubického kraje. V rámci programu byla probrána témata týkající se aktivit projektu Krajská rodinná politika, včetně prvních výstupů z dotazníkového šetření pro veřejnost a řada dalších témat.

Přítomné na platformě přivítal krajský poradce Pardubického kraje František Moudr, který zde představil také zástupkyni vedoucí projektu KRP Janu Sládkovou Filipčíkovou.

PhDr. Jana Sládková Filipčíková seznámila přítomné s novinkami projektu. V plánu je Fórum rodinné politiky, které by se mělo uskutečnit v termínu 14. a 15. května v Brně. V rámci Fóra proběhnou workshopy na aktuální témata z oblasti rodinné politiky. V současnosti se také dokončuje Metodika RP na krajské a místní úrovni a letáky, které budou k dispozici v nejbližší době. Podobná situace panuje také ohledně Sborníku dobré praxe, který je v procesu schvalování. Příspěvky, které se za Pardubický kraj nedostaly do tištěné verze Sborníku, se chystají k uvedení v jeho elektronické verzi, jež bude dostupná na webových stránkách www.rodinyvkrajich.mpsv.cz. Na podzim 2019 se chystá tvorba videospotů zaměřených na důležitá témata z oblasti rodinné politiky.

Ve druhé části platformy byla pozornost zaměřena na provedené dotazníkové šetření, které představil Mgr. Jan Mandys, Ph.D., odborný asistent Ústavu správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Dotazníkové šetření poukázalo na řadu problémů a možných podnětů v různých oblastech ovlivňujících rodinu. Ukázalo například nízké povědomí respondentů o pojmu slaďování (rodinného a pracovního života). V rámci dotazování respondenti nejčastěji uváděli jako hlavní překážku bránící jim v zakládání rodin: finanční stránku, bydlení, kariéru.

V další části platformy byl předložen koncept připravovaného dotazníku zaměřeného na zaměstnavatele, jehož cílem je oslovit co nejvíce firem v kraji a zjistit, jak zaměstnavatelé přistupují k problematice slaďování rodinného a pracovního života.

Diskuze se vedla ke všem uvedeným částem platformy. Byla zde zmíněna důležitost prevence nežádoucích jevů v rodinách, která by měla být ideálně zavedena již na školách v rámci vzdělávání. Debata se vedla také ohledně problematiky dotací, kdy má řada rodinných center a organizací v současnosti problém s financováním. Podněty a návrh byly předkládány také k připravovanému dotazníku.

V závěru platformy koordinátor poděkoval přítomným za účast a podnětné náměty. Připomněl kulatý stůl naplánovaný na 25. dubna 2019 na téma Slaďování práce a rodiny v kontextu rodinné politiky na komunální úrovni.

Další konání platformy bylo stanoveno na úterý 28. května 2019.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek