5. Platforma StředočesDne 13. února 2019 proběhlo v prostorách budovy MPSV setkání regionální platformy Středočeského kraje. Krajská poradkyně RNDr. Alexandra Vokurková na úvod představila hosty a zdůraznila důležité informace z MPSV i projektu. Přítomní se tak měli možnost dovědět například informaci o konání Fóra rodinné politiky plánovaného na 14. a 15. května v Brně.

V současnosti se dokončují podklady pro dokument Metodická příručka k realizaci rodinné politiky a politiky stárnutí na krajské a místní úrovni. Na Metodiku bude poté navázána práce na Návrhu Koncepce rodinné politiky Středočeského kraje.

Ohledně prezentace dobré praxe v Olomouckém kraji na platformě vystoupili pozvaní hosté, kterými byli Mgr. Pavel Podivínský a Mgr. Rut Kolínská.

První z řečníků, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, Krajský úřad Olomouckého kraje Mgr. Pavel Podivínský představil vývoj na poli rodinné politiky v rámci kraje. V kraji je v současné době v platnosti již druhá koncepce rodinné politiky pro období 2019–2022. Koncepce neřeší sociálně právně ochranu dětí, ale jinak se snaží pokrýt veškeré oblasti, a to včetně problematiky náhradního rodičovství.

Na příspěvek Mgr. Podivínského navázala Mgr. Rut Kolínská, představitelka uskupení Síť pro rodinu, který má v Olomouckém kraji mimořádně dobrou spolupráci s KÚ. V tomto kraji také úspěšně probíhá hodnocení zaměstnavatelů v rámci soutěže Společnost přátelská rodině. V rámci soutěže proběhne podrobné šetření klimatu ve firmě s ohledem na prorodinnou politiku firmy. Výsledkem může být udělení certifikátu Společnost přátelská rodině, který zaměstnavatelé vnímají jako bonus při náboru zaměstnanců. Zároveň dostávají seznam připomínek a doporučení, co vše by ještě bylo možné vylepšit. Pozornost je zaměřena nejen na rodiče dětí, ale i na ostatní pečující, například o stárnoucí rodiče.

Ve třetím příspěvku představila Mgr. Kristýna Bálková (Ministerstvo práce a sociálních věcí) jednotlivé dotační tituly, které jsou v oblasti podpory rodin ministerstvem pravidelně vypisovány.

Na závěr setkání bylo domluveno další setkání členů platformy, které se uskuteční na začátku června.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek