IMG Foto Platforma HKV Hradci Králové se 20. února 2019 uskutečnilo 5. setkání členů platformy z oblasti rodinné politiky a  politiky stárnutí. Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání návrhu Krajské koncepce rodinné politiky pro Královéhradecký kraj.

Přítomní byli uvítáni krajským poradcem Bc. Romanem Barabášem, který v krátkosti představil jednotlivé body programu. Na něj navázala Mgr. Jana Fröhlichová, krajská koordinátorka projektu Politika stárnutí. Podle přítomných spolu obě oblasti – rodinná politika i politika stárnutí – úzce souvisí a jsou provázané.

Diskuze se vedla ohledně návrhu na doplnění Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje. Mgr. Jana Ouřetská seznámila přítomné s harmonogramem přípravy a realizací kvantitativní a kvalitativní analýzy potřeb rodin Královéhradeckého kraje, ze které se bude vycházet při tvorbě nové Koncepce RP. Padl zde návrh oslovit kraje, které mají s podobnou analýzou zkušenosti, jako příklad byl uveden kraj Vysočina. Důležité bude zejména stanovit konkrétní cíle a cílové skupiny, které budou osloveny a analyzovány. Samotná analýza by měla proběhnout během dubna až července, přičemž na podzim se plánuje její vyhodnocení, případně výstup k možnému dalšímu zpracování.

Královéhradecký kraj je, z hlediska demografie, nejstarším krajem. Proto by některá opatření měla s tímto údajem pracovat. Důležitá jsou tedy například témata pracovního zaměření ve stáří, ale také flexibilní úvazky pro lepší slaďování pracovního a rodinného života, a to nejen z hlediska péče o děti, ale také o seniory. Zároveň je v kraji důležitá koncepce zaměřená na zdraví, a to jak fyzické tak i psychické, podpora sportu, vzdělávání (např. univerzit třetího věku), prevence apod.

Policie ČR chystá portál, který by seniory upozorňoval na podvodné obchodníky, kteří se zaměřují především na seniory.

Na platformě se také otevřelo téma Senior Pointů, které fungují například na Vysočině, a jejich možného přínosu pro Královéhradecký kraj. Padl zde návrh využít knihovny a podobná zařízení pro možnosti setkávání maminek, organizaci nejrůznějších zájmových činností, seniorských klubů apod.

Z hlediska rodin se přítomní shodli, že problémem stále zůstává zejména nedostatek flexibilních forem práce ze strany zaměstnavatelů. Bylo ujasněno, že částečným úvazkem je skutečně myšlen zkrácený úvazek, nikoli „pouze“ zkrácení finančního ohodnocení při stejném obsahu práce jako u úvazku plného. V tomto ohledu byla pozornost zaměřena na audit familyfriendlycommunity, který si klade za cíl podpořit pro-rodinné klima obce, které je přátelské rodině.

V závěru platformy byl schválen předložený návrh na doplnění Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje. V rámci platformy tak byla uvedena řada podnětů, které mohou pomoci lépe uchopit zadání pro analýzu potřeb rodin v kraji.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek