Platforma foto OlomoucV Olomouckém kraji proběhlo 23. ledna 2019 5. setkání členů platformy k projektu Krajská rodinná politika. Na programu jednání byly důležité otázky z oblasti prorodinné politiky.

Platforma se uskutečnila mezi 10 a 12 hodinou na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde byli přítomní přivítáni krajským poradcem Mgr. Miloslavem Schwarzem. Po zhodnocení aktivit platformy v minulém roce byly mimo jiné představeny očekávané akce v rámci projektu pro rok 2019. Na květen 2019 je naplánován kulatý stůl, přítomní tak byli vyzváni, aby předložili možné náměty na témata kulatého stolu do konce února.

Aktuality k projektu KRP představila na platformě PhDr. Jana Sládková Filipčíková, která zde pochválila práci a aktivitu Olomouckého kraje v oblasti rodinné politiky. Byly zde představeny dva výstupy projektu, tištěná verze Sborníku dobré praxe, která se v současné době dokončuje. Sborník bude k dispozici i v elektronické podobě a to na hlavních stránkách projektu (www.rodinyvkrajich.mpsv.cz). Dalším důležitým výstupem je Metodická příručka pro kraje a obce, která bude ještě připomínkována. Chystá se také příručka „Bude nás víc“ a Fórum rodinné politiky, které se plánuje na květen 2019.

V další části jednání platformy představil Mgr. Pavel Podivínský, člen platformy Olomouckého kraje a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, novou Koncepci rodinné politiky Olomouckého kraje. Na vytvoření Koncepce se podíleli členové pracovních skupin z řad zástupců obcí, nestátních neziskových organizací, ale i zástupci jednotlivých odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022 se zaměřuje primárně na rodiny, kvalitu rodinného života a zajištění vhodných podmínek pro fungující rodiny tak, aby byly schopny realizovat vlastní životní strategie v naplňování v oblasti rodičovství, tak i v oblasti profesní. Na letošní rok byl zároveň vytvořen Akční plán, jehož součástí jsou aktivity spojené s vytvářením vhodných podmínek pro fungování rodin, podpory služeb pro rodiny, rozvoje společensko-kulturních akcí, budování a přizpůsobování infrastruktury, podpora seniorské politiky a mezigeneračního soužití včetně mediální prezentace všech aktivit spojených s rodinnou politikou.

V rámci platformy byla také představena prezentace Bc. Zapletalové týkající se  předškolní péče.

V závěru byla diskutována možná témata pro další setkání platformy. Navrhována byla témata mezigenerační soužití či primární prevence. Termín příští platformy je naplánován na 8. března 2019.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek