KV PlatformaV Karlových Varech (KV) proběhlo 16. ledna 2019 již 6. setkání regionální platformy v rámci projektu Krajská rodinná politika (KRP). Na programu platformy byla důležitá témata z oblasti prorodinných aktivit v regionu. Hosty setkání byly zástupkyně KK v platformě Ing. Elena Hávová a Kateřina Rentková z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Platforma se poprvé sešla doplněná o nové členky a členy. Projednáván byl postup přípravy jednotlivých součástí Návrhu Koncepce rodinné politiky pro Karlovarský kraj. Jedná se o jeden z klíčových výstupů projektu v regionu. Na zaměření návrhu
a koncipování jeho dílčích odborných částí pracuje platforma již od konce roku 2017.

Na platformě se projednávalo například zpřesnění názvu tohoto připravovaného dokumentu tak, aby co nejvíce reflektoval vyvíjející se klíčové oblasti jeho obsahu – tedy šest priorit, které se platforma rozhodla do Návrhu Koncepce RP pro Karlovarský kraj zařadit a rozpracovat. Rozebíralo se konkrétní individuální zapojení aktérů platformy jako spoluautorů Návrhu při koncipování jeho jednotlivých okruhů a jejich vzájemná kooperace v rámci pracovních skupin pro jednotlivá témata.

Schválena byla jednotná osnova pro každou z kapitol i pro dokument jako celek. K dílčím bodům programu setkání průběžně probíhal otevřený a podnětný brainstorming.

Přítomní byli seznámeni s nejbližšími chystanými aktivitami a akcemi projektu.

V současnosti se v rámci projektu dokončuje tištěný Sborník dobré praxe, do kterého aktéři platformy zasílali své příspěvky. Příklady dobré praxe z regionu budou taktéž součástí elektronické verze Sborníku, který bude prezentován na centrálním webu projektu KRP. Souběžně se připravuje další klíčový výstup projektu – Metodika RP na krajské a místní úrovni.

Nejbližší pořádanou akcí v rámci projektu v kraji bude kulatý stůl, který je předběžně naplánován na 10. dubna 2019. Kulatý stůl by se měl zaměřovat na téma – Rodiny, zaměstnavatelé, obce a města – nové trendy vzájemné spolupráce v oblasti RP a slaďování pracovního a rodinného života. Platforma také projednala i možné body programu kulatého stolu. Zájmem bude pozvat na chystanou akci zástupce obce Josefov, kteří by zástupcům z jiných měst a obcí, NNO a dalším účastníkům představili jejich Koncepci rodinné politiky z roku 2018 (jako inspiraci a příklad dobré praxe), se kterou téhož roku uspěli v celostátní soutěži Obec přátelská rodině. Jejich Koncepce je přitom patrně prvním a zatím jediným existujícím schváleným podobným dokumentem pro oblast RP v Karlovarském kraji.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek