V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se 2. května 2018 uskutečnila konference o dotačních příležitostech pro kraj. Konference byla určena zástupcům obcí a dále představitelům svazů obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupiny (MAS). Jejím hlavním cílem bylo informovat o soutěžních výzvách Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se zaměřením na výzvu pro územně samosprávné celky č. 080, systémových projektech OPZ realizovaných v kraji, národních dotačních titulech Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se zaměřením na obce, situaci na trhu práce a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, výzvách MAS v Jihočeském kraji a dalších dotačních možnostech pro obce.

Samostatný blok konference byl věnován výzvě pro územně samosprávné celky č. 080, mezi jejíž cíle patří optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Stěžejním blokem dne bylo představení jednotlivých systémových projektů MPSV zastoupených v kraji. Mezi konkrétní projekty patřily Krajská rodinná politika, Služby péče o děti v mikrojeslích, Podpora implementace dětských skupin včetně příkladu dobré praxe v Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a mnohé další.

Akce měla přispět ke zvýšení povědomí o oblasti fondů a k jejich pozitivnímu vnímání a v tomto ohledu byla dle ohlasů účastníků velmi úspěšná.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek