Cíle rodinné politiky jsou definovány následovně: 

  1. Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé. Bariéry a společenské tlaky mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají využívat zvláštní zákonné ochrany a mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny.
  2. Vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory či jiné závislé osoby. Jejich dílčím cílem je zajištění dostatečného množství volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů.
  3. Rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – jedná se zejména o neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým členem, rodiny se třemi a více dětmi a rodiny ohrožené chudobou. Mají být přijímána opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.
  4. Posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemná péče, láska a úcta a podpora významu rodiny ve společnosti.
  5. Vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím navrhovaných opatření v Koncepci vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.

Více informací zde.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek