Vytisknout

Koncepce rodinné politiky byla zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku. Jejím účelem je zajištění dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v České republice. Koncepce vznikala paralelně se Zprávou o rodině přinášející detailní analýzu situace rodin v současné české společnosti. Opatření v Koncepci jsou zacílena na funkční rodiny. Na podporu ohrožených rodin s dětmi se zaměřují Národní strategie ochrany práv dětí a Národní strategie rozvoje sociálních služeb.

Koncepce se kromě úvodu popisujícího své cíle a principy či návaznost na další materiály skládá ze čtyř hlavních částí:

Klíčovým principem rodinné politiky je podpora přirozeného prostředí rodin. Zaměřuje se na vytváření takové společenské atmosféry, která by rodinám umožnila naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se rodinných hodnot, způsobů péče a cílů rodinného i osobního života. Koncepce definuje cíle rodinné politiky za účelem posílení soudržnosti celé společnosti a zvýšení důvěry obyvatel v budoucnost a prostředí, v němž vyrůstají a žijí.

Cíle rodinné politiky jsou definovány následovně: 

  1. Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé. Bariéry a společenské tlaky mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají využívat zvláštní zákonné ochrany a mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny.
  2. Vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory či jiné závislé osoby. Jejich dílčím cílem je zajištění dostatečného množství volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů.
  3. Rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – jedná se zejména o neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým členem, rodiny se třemi a více dětmi a rodiny ohrožené chudobou. Mají být přijímána opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.
  4. Posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemná péče, láska a úcta a podpora významu rodiny ve společnosti.
  5. Vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím navrhovaných opatření v Koncepci vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.

Rodinná politika se týká řady dalších oblastí sociálního systému od dávkového a důchodového systému až po systém vzdělávání. Na její realizaci se tedy kromě MPSV podílí i další rezorty. Proto je Koncepce připravena v návaznosti na všechny aktuální vládní dokumenty.

Koncepce navazuje na předcházející schválené koncepce z let 2005 a 2008. Nad jejich rámec však reflektuje současné socioekonomické trendy, reaguje na potřeby rodin i jednotlivců a inspiruje se zahraniční dobrou praxí a doporučeními mezinárodních expertních institucí (OECD, Evropská komise, apod.). Oproti minulým koncepcím také obsahuje návrhy legislativních úprav, z nichž některé jsou již v legislativním procesu.